Ernst af Klercker 1881 - 1955

Generallöjtnant Achates Ernst Willhelm af Klercker

Född:1881-12-28 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län
Död:1955-05-18 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Yngst i en syskonskara av sju bröder, moderlös vid tre års ålder o faderlös i 15-årsåldern ställdes Ernst af K tidigt inför uppgiften att kunna klara sig själv. Från födelse- staden Kristianstad flyttade K kort efter faderns död till Sthlm. Han var tidigt inriktad på officersyrket o började sin militära bana vid 2:a livgrenadjärregementet i Linköping. Sedan han gått igenom krigshögskolan 09—11, tjänstgjorde han som generalstabsofficer i ett flertal befattningar. Han var också lärare i taktik vid krigshögskolan under ett par perioder 17—31 o chef för krigsskolan på Karlberg 30—33. Den krävande tjänstgöringen inom generalstaben o de militära skolorna var för K mycket meriterande o gav honom stor erfarenhet på olika militära områden. Han var en framstående militärpedagog, o hans bok Militär psykologi (30) var den första i sitt slag i landet. K var chef för den första militärpedagogiska kursen i Sverige o gjorde på detta område en förnämlig insats. Hans militärpsykologiska författarskap var influerat av liknande arbeten av tyska militärer, särskilt ett av K Hcsse, som K anför bland sina källor.

1 juli 37 tillträdde K chefsskapet över 1:a arméfördelningen med chefsexpedition först i Helsingborg o efter någon tid i Kristianstad. Han uppehöll denna befattning under hela andra världskriget. Den omorganiserades from 1 juli 42. l:a arméfördelningen blev därefter 1:a militärområdet, o arméfördelningschefen blev militärbefälhavare. Med tyskarna på andra sidan Öresund var befälet över trupperna i södra Sverige, där Skåne stod i blickpunkten, särskilt maktpåliggande. Vid några tillfällen, främst i slutet av aug 43, då den s k permittenttrafiken upphörde, måste K efter direktiv från högre ort förhandla med tyskarna, vilket han genomförde taktfullt o med gott omdöme.
De egenskaper som särskilt utmärkte K var kunnighet, klokhet o en outtröttlig arbetsförmåga. I en bilaga till sitt arbete Militär psykologi har K beträffande ämnet Ledarskap o disciplin valt ut en del citat ur ett engelskt arbete, där det bl a heter: "En officer måste vara gentleman .... Officerspersonalen består av gentlemän, som leva som gentlemän". Detta kunde nästan ha varit K:s egna ord. När han i början av 30-talet var chef på Karlberg, var hans "nom de guerre" bland kadetterna "Dess Gentleman", en allusion på "Dess hvita lustslott", som krigsskolan ibland kallades av kadetterna.

Mogenhetsex vid Norra latinlärov i Sthlm vt 00, volontär vid 2:a livgrenadjärreg 25 maj 00, elev vid krigsskolan på Karlberg sept 01, officersex 28 nov 02, underlöjtn i nämnda reg 12 dec 02, vid reg 10 sept 03, löjtn där 2 febr 06, genomgick krigshögsk okt 09—juli 11, löjtn 1 kl vid reg 3 nov 11, aspirant vid generalstaben okt 12—april 15, stabsadjutant o kapten vid generalstaben 14 juni 16, kapten i reg 4 maj 17, adjutant hos chefen för generalstaben maj 17—sept 21, lär i taktik vid krigshögsk okt 17—okt 18 o okt 23—31, major i generalstaben 11 maj 23, stabschef vid militärlärov:inspektionen juli 23—okt 26, major vid generalstaben 17 sept 23, avd:-chef vid generalstabens utrikesavd 1 nov 26—30 juni 30, överstelöjtn där 3 juni 27 (from 1 jan 28), chef för infanteriofficersskolan 28—30, chef för krigsskolan på Karlberg juli 30—33, överste i armén 11 nov 32, överste o chef för Hälsinge reg 24 febr 33— 31 maj 34, chef för lantförsvarets kommandoexp 1 juli 34—31 juli 36, överstes o brigadchefs tjänsteställn 30 juni 36, tf chef för arméstaben 1 aug 36, generalmajor i armén 19 mars 37, chef för l:a arméfördeln 1 juli 37—30 juni 42, chef för 1:a militärområdet 1 juli 42—31 mars 47, generallöjtn i generalstabens reserv 1 mars 47, avsked ur aktiv tjänst 1 april 47. — LKrVA 27.

G 12 okt 07 i Hakarp, Jönk, m Anna Ingegerd Maria Tham, f 10 april 87 där, d 16 nov 63 i Helsingborg, dtr till bruksägaren Gustaf Wilhelm Sebastian T o Julia Elisabet Louise Reuterskiöld.